Loading...

 • CVČ na Gessayovej ulici č. 6 je mimoškolské výchovné zariadenie pôsobiace v piatom bratislavskom obvode v Petržalke. Svojou činnosťou sa významne podieľa na výchove k voľnému času, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.

 • CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z. Podľa § 22a ods. 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky prešla dňom 1. júla 2002 zriadovateľská funkcia k Centru voľného času na hlavné mesto SR Bratislavu. Počiatky našej činnosti siahajú až do roku 1986 a napriek niekoľkým zmenám názvu a častému sťahovaniu nestráca svoj význam ani dnes.

 • Esteticko-kultúrna oblasť

  Jej súčasťou je výtvarný ateliér, keramický ateliér a ateliér na prácu so sklom, pohybovo-tanečná miestnosť so zrkadlami a detský kútik. Keramický ateliér je vybavený dvomi hrnčiarskymi kruhmi a keramickou vypaľovacou pecou.

 • Spoločensko-vedná oblasť

  Využíva pre svoju činnosť počítačovú učebňu s prístupom na internet. Je vybavená kvalitnou výpočtovou technikou, ktorú sme zabezpečili čiastočne v rámci projektu Infovek, ale čiastočne aj zo sponzorských príspevkov a z vlastných zdrojov.

 • Prírodovedno-environmentálna oblasť

  Ponúka deťom priestory, ktoré sú zariadené ako prírodovedná učebňa a minizoo. Učebna poskytuje dostatočný priestor na hry, učenie, a pozeranie odborných filmov. Minizoo predstavuje malú zoo, kde deti prichádzajú do kontaktu so živými zvieratami.

 • Telesná a športová oblasť

  Pracuje v Stredisku pohybových aktivít na Hrobákovej ul. 5. Zo sponzorských príspevkov má zariadenú posilňovňu a herňu stolného tenisu. Vlastní aj všetok nevyhnutný materiál k športovej a rekreačnej činnosti počas roka aj prázdnin.